Search by athlete last name

1997 BBM Japan Yomiuri Giants

Total players: 96
May contain multiple players on one card
Card #Name
G1Shigeo Nagashima
G2Tsuneo Horiuchi
G3Shozo Doi
G4Mitsuo Sumi
G5Kazuaki Fujishiro
G6Kaoru Nimura
G7Kenichiro Kawamura
G8Kazuhiro Yamakura
G9Kenji Awaguchi
G10Shigeru Takada
G11Kazumasa Kohno
G12Kazunori Shinozuka
G13Shigeru Sugiyama
G14Kazunori Yamamoto
G15Soroku Yagi
G16Hiromasa Fujita
G17Junzo Uchida
G18Tadashi Matsumoto
G19Masaki Saitoh
G20Hitoshi Ohno
G21Hirokazu Okada
G22Junichi Kawahara
G23Hiromi Makihara
G24Masumi Kuwata
G25Masao Kida
G26Yusaku Iriki
G27Kazutomo Miyamoto
G28Kazuhisa Kawaguchi
G29Hideyuki Awano
G30Katsuhiro Mino
G31Kiyoshi Hashimoto
G32Koichi Misawa
G33Hideki Okajima
G34Hirofumi Kohno
G35Ryuji Kimura
G36Eric Hillman
G37Tetsuhiro Monna
G38Kazutaka Nishiyama
G39Koichi Taniguchi
G40Cho Sung Min
G41Tomoharu Asano
G42Balvino Galvez
G43Shigeyori Koharazawa
G44Toyokazu Oba
G45Makoto Satoh
G46Masami Uno
G47Satoshi Kobayashi
G48Shinichi Murata
G49Naoki Sugiyama
G50Yuichi Yanagisawa
G51Junya Orita
G52Shunsuke Hara
G53Kohsuke Yoshihara
G54Yoshinori Murata
G55Masahiro Takami
G56Shigeki Abe
G57Yoshikazu Kohmura
G58Masahiro Kawai
G59Daisuke Motoki
G60Kazuhiro Kiyohara
G61Hiroo Ishii
G62Toshihisa Nishi
G63Akihito Fukuoh
G64Takeshi Ohmori
G65Luis De Los Santos
G66Keiji Fukui
G67Akiyoshi Sasaki
G68Yudai Deguchi
G69Takahiro Suzuki
G70Hiroyuki Satoh
G71Sadaaki Yoshimura
G72Katsumi Hirosawa
G73Katsuya Kishikawa
G74Takayuki Shimizu
G75Rin Ohno
G76Koichi Ogata
G77Takashi Maeda
G78Kohji Gotoh
G79Shinji Inoue
G80Hideki Matsui
G81Takayuki Saitoh
G82Kazuya Ohno
G83Ichiro Hotta
G84Masahito Watanabe
G85Pedro Castellano
G86Dave Pavlas
G89Tetsuharu Kawakami
G90Tsuneo Horiuchi
G91Masaaki Mori
G92Sadaharu Oh
G93Shozo Doi
G94Shigeo Nagashima
G95Yukinobu Kuroe
G96Shigeru Takada
G97Isao Shibata
G98Toshimitsu Suetsugu

Skip to page: 1

Privacy Policy | Contact Us | ©2003 SportsCardSource.com